Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

       Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις  20 Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
 


1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Κατερίνης έτους 2010.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

3.Αποδοχή επιδότησης για τις πράξεις  1) Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και ασυρμάτων ευρυζωνικών δικτύων για το πολίτη –επισκέπτη και το προσωπικό του Δήμου Κατερίνης και 2) Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

4.Έγκριση ετήσιας συνδρομής για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού για τη δημοτική πύλη αυτόματης πληρωμής τελών και προστίμων (www.egov-katerini.gr)
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

5.Έγκριση της μελέτης «Άρδευση νησίδων και κόμβων σε οδούς και Κ.Χ. της πόλης», με αριθ. 44/2010, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

6.Έγκριση της μελέτης «Συντήρηση  εξοπλισμού  αρδευτικών  δικτύου – αντλιοστασίων  και γεωτρήσεων  αγροκτήματος  Σβορώνου Κατερίνης», με αριθ. 37/2010, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

7.Έγκριση της μελέτης «Συντήρηση  εξοπλισμού  αρδευτικών  δικτύου – αντλιοστασίων  και γεωτρήσεων  αγροκτήματος  Γανόχωρας Κατερίνης», με αριθ. 38/2010, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

8.Έγκριση της μελέτης «Συντήρηση  εξοπλισμού  αρδευτικών  δικτύου – αντλιοστασίων  και γεωτρήσεων  αγροκτήματος  Νεοκαισάρειας Κατερίνης» με αριθ. 36/2010, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

9.Έγκριση της μελέτης «Συντήρηση  εξοπλισμού  αρδευτικών  δικτύου – αντλιοστασίων  και γεωτρήσεων  αγροκτήματος  Άνω Αγιάννη Κατερίνης», με αριθ. 39/2010, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

10.Έγκριση της μελέτης «Συντήρηση  εξοπλισμού  αρδευτικών  δικτύου – αντλιοστασίων  και γεωτρήσεων  αγροκτήματος  Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης», με αριθ. 41/2010, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

11.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή αγροτικού δικτύου του Τ.Δ. Κατερίνης», αριθ. μελ.117/2009
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

12.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή κυνοκομείου», αριθ. μελ. 45/2007
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

13.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων των οδών Ερμού, Ευτέρπης και Μελπομένης του συνοικισμού Ολυμπιακής Ακτής ».
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

14.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Ευαγγελικών», αριθ. μελ. 38/2009
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

15.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Καπνικού Σταθμού», αριθ. μελ. 42/2009
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

16.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Ευαγγελικών» , αριθ. μελ. 2/2009
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

17.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Ευαγγελικά», αριθ. μελ. 20/2009
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

18.Έγκριση οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Κατερίνης», Πρόσκληση 195 Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών για το έργο «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Κατερίνης-Κατασκευή έργων Β’ φάσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού», αριθ.μελ. 1/2008
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

21.Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  για τη μεταβίβαση στο Δήμο άνευ τιμήματος των αριθ. 230 και 231 τεμαχίων του Τοπικού Διαμερίσματος Γανόχωρας εκτάσεως 519 τ.μ. το καθένα.
Εισηγητής: Βικτώρια Παπατολίκα , Αντιδήμαρχος.

22.Έγκριση παραχώρησης χώρων σχολείων σε τρίτους για πραγματοποίηση εκδηλώσεων μετά από εισήγηση της ΔΕΠ.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης , Δ.Σ.- Πρόεδρος της ΔΕΠ

23.Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Επιμελητήριο Πιερίας της 2ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας»
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

24.Ορισμός αμοιβής του εκκαθαριστή λύσης  της Εταιρείας Υποστήριξης Δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κατερίνης και Διαχείρισης Δημοτικού Κέντρου Πληροφόρησης Νεολαίας  με τον διακριτικό τίτλο «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ»
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

25.Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2009 της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική Αγορά Κατερίνης».
Εισηγητής: Περικλής Τσιβανίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΔΑΚ.

26.Τροποποίηση της αριθ. 415/2009 απόφασης Δ.Σ. (Συμμετοχή του  Δήμου στην ΟΛΥΜΠΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ) , ως προς τα μέλη.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

27.Τροποποίηση της αριθ. 622/2008 (Έγκριση παραχώρησης οικοπέδων του Δήμου μας για χρήση, στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για τη δημιουργία τριών Περιφερειακών Ιατρείων.)
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

28.Γνωμοδότηση για μετατόπιση περιπτέρου της οδού Πριάμου 43.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

29.Έγκριση εξώδικου- συμβιβαστικού  τρόπου καθορισμού  τιμής μονάδος αποζημίωσης εκτάσεων γης Δημοτών – Δήμου.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

30.Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων από τις κυρώσεις των πράξεων εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου πόλεως Κατερίνης.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

31.Ορισμός προσώπων για την καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους μετά την κύρωση πράξεων  εφαρμογής του σχεδίου πόλης Κατερίνης.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

32.Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων επιχειρήσεων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Γεώργιος Χατζηκώστας, Αντιδήμαρχος.

33.Έγκριση παραχώρησης χρήσης του κλειστού ισογείου χώρου κάτω από τον υδατόπυργο της Ολυμπιακής Ακτής στο Σύλλογο ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Ολυμπιακής Ακτής.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

34.Έγκριση συνδιοργάνωσης μουσικής συναυλίας με την Μουσική Σκηνή Πιερίας.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

35.Ψήφιση τιμολογίων διαφόρων εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ