Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

     Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις  10 Αυγούστου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Κατερίνης έτους 2010.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

3.Έγκριση της αριθ.22/2010 μελέτης του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση του αστικού πρασίνου ενότητας Εθνικού Σταδίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με δημοπρασία.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

4.Έγκριση δέσμευσης του Δήμου Κατερίνης για την κατασκευή της διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για το έργο «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων  του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

5.Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου και περιβάλλοντος χώρου υδατόπυργου»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

6.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (26/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

7.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Κατερίνης (Κατασκευή έργων β΄ φάσης»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

8.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση –αισθητική αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας» (75/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

9.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Μετατόπιση υποσταθμού ΔΕΗ στην πλατείας Ελευθερίας» (96/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

10.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση πλατείας Νικομηδείας και Αργυροκάστρου» (22/2005 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

11.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Μετατόπιση φρεατίων υδροσυλλογής» (17/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επίστρωση πεζοδρομίων με κυβολίθους για την ασφαλή διέλευση των πεζών στον κόμβο Ν. Πλαστήρα – Δημ. Σταδίου» (112/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

13.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση των οδών Λ. Ιασωνίδη με περιμετρική οδό σχεδίου πόλεως» (16/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση των οδών  Ν. Πλαστήρα – Δημ. Σταδίου» (15/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση διανοιχθέντων οδών» (83/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση του αγροκτήματος Κατερίνης με υφιστάμενους κόμβους» (82/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

17.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Αντιδήμαρχος.

18.Έγκριση ή μη της 20/2010 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

19.Τροποποίηση της 10/2010 απόφασης Δ.Σ. (Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του  Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων και Άθλησης Δήμου Κατερίνης, εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρου και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου για το έτος 2010)
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

20.Λήψη απόφασης επί προτάσεων της επιτροπής ονοματοθεσίας του Δήμου καθώς και σε αιτήματα για ονομασίες και ονοματοθεσίες οδών.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

21.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως    καταβληθέντων ποσών.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

22.Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για τοποθέτηση αεροπανό στην «Odeon Ψυχαγωγική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

23.Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για τοποθέτηση αεροπανό στην VILLA WHITE CAFÉ – LOUNGE BAR
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

24.Έγκριση του 4ου Τελικού Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου ενότητα Εθνικού Σταδίου».
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

25.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή σχετικού συμβολαίου μεταβίβασης απευθείας εκποιηθέντος δημοτικού οικοπέδου στους κληρονόμους του Δημητρίου Σταμπούρλου του Αγγελή (Ο.Τ.306α Βατάν – Καταφυγιωτών)
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

26.Λήψη απόφασης για την παράταση των μισθώσεων των καταστημάτων τα οποία παραχωρήθηκαν κατά χρήση στο Δήμο από τον Ο.Ε.Κ.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

27.Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για κατάργηση ή μη τμήματος αγροτικής δημοτικής οδού (αριθ.1408ζ έκτασης 129.670 τ.μ.)
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

28.Έγκριση εξώδικου - συμβιβαστικού τρόπου καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης εκτάσεων γης Δημοτών – Δήμου.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

29.Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων από τις κυρώσεις των πράξεων εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου πόλεως Κατερίνης.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

30.Ορισμός προσώπων για την καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους μετά την κύρωση πράξεων  εφαρμογής του σχεδίου πόλης Κατερίνης.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

31.Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων επιχειρήσεων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Γεώργιος Χατζηκώστας, Αντιδήμαρχος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ