Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει σήμερα 25 Μαΐου 2011, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 9.00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο θέμα:
  1. Έγκριση των συντασσόμενων τευχών , έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης», αριθ. Μελ.9/2011
  2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής αξιολόγησης για την διενέργεια του διαγωνισμού εκτέλεσης της εργασίας ««Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης», αριθ. Μελ.9/2011

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να αρχίσει η ναυαγωσωστική κάλυψη των ακτών.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Χιονίδης