Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει σήμερα  01 Ιουλίου 2011, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 12.00 μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο θέμα:

1.Έγκριση συμβατικών τευχών  για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης