Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Μαΐου 2011, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 9.00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού για την πληρωμή ανταλλακτικών σκαπτικού μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 106370.

2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση Αερόψυκτου Ψύκτη νερού και Αντλίας για το Δημαρχιακό Μέγαρο» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 2/2011)

3.Έγκριση των συντασσόμενων τευχών, έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και καταρτισμού των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός παραλιακών ακτών (αριθ. μελέτης 18/2011) προϋπολογισμού 57.925,00 ευρώ με ΦΠΑ


4.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός παραλιακών ακτών (αριθ. μελέτης 18/2011» προϋπολογισμού 57.925,00 ευρώ με ΦΠΑ

6.Παροχή εντολής σε δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου σε δίκες

7.Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης που αφορά το έργο «Διαμόρφωση πεζοδρομίων Ν. οικισμού Δ.Δ. Καλλιθέας

8.Παροχή εντολής σε δικηγόρο για διερεύνηση θέματος σχετικά με απαλλοτρίωση έκτασης για την εγκατάσταση τμήματος οικισμού Καταφυγίου Κοζάνης

9.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

10.Εισήγηση για τροποποίηση της 111/2011 απόφασης Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κλπ  Δήμου Κατερίνης.

11.Έγκριση  της αριθ. 1194/11-5-2011 απόφασης Δημάρχου που αφορά την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Κατερίνης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης