Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 16 Μαΐου 2011, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 9.00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

  1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
  2. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού για την πληρωμή τελών κτηματογράφησης για τις δηλώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησιών του δήμου.
  3. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων.
  4. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού για την πληρωμή ανταλλακτικών του ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 49079.
  5. 1) Έγκριση τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομικός σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης Α) μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11 Δ.Ε. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης Β) μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5», 2) Καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης της μελέτης, 3) Καθορισμός όρων προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  και 4) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Χιονίδης