Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 6 Μαΐου 2011, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
  1. Ψήφιση συνεχιζόμενων έργων και συμβάσεων του Δήμου Κατερίνης
  2. Ψήφιση ετησίων-παγίων  δαπανών
  3. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
  4. Ανάκληση της 28/2011 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
  5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
  6. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2011 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
  7. Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2011 και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων
  8. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού για προμήθεια ανταλλακτικών για υπερκατασκευή απορριμματοφόρου
  9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Χιονίδης