Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση  τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει  στις  28 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο θέμα:
1.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας  «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών» (18/2011 μελέτη), προϋπολογισμού 51.261,06 ευρώ εκτός ΦΠΑ

2.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας  «Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης » (9/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 136.361,11 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

3.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών σάκων συλλογής απορριμμάτων» (17/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 27.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ

4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 120, 240, 360 και 660 λίτρων» (11/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 40.650,41 ευρώ εκτός ΦΠΑ

5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για το Δήμο Κατερίνης» (16/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 25.361,000 ευρώ εκτός ΦΠΑ

6.Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ενότητας Καπνικού Σταθμού» (13/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.627 ευρώ με ΦΠΑ

7.Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ενότητας Εθνικού Σταθμού» (14/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.634 ευρώ με ΦΠΑ

8.Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Ξυγωνάκη Ευστράτιου που ορίσθηκε με την 29/2011 απόφαση Ο.Ε. υπόλογος διαχείρισης ποσού 2.200 ευρώ για την πληρωμή ξυλείας και λοιπού εξοπλισμού για την αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.

9.Ορισμός υπολόγου για διαχείριση ποσού 2.000 ευρώ που απαιτείται για την επισκευή του ΜΕ71339 μηχανικού σαρώθρου του δήμου.

10.Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση ποσού 2.475 ευρώ που απαιτείται για την πληρωμή τελών ταξινόμησης προκειμένου να εκδοθούν νέες άδειες κυκλοφορίας για τα οχήματα των πρώην δήμων Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων.

11.Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση των ποσών που απαιτούνται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

12.Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των μισθωμάτων που καταβάλλει ο δήμος ετών 2011 και 2012 (μείωση 20%)

13.Α) Έγκριση τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης,  πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Παραλίας Δήμου Κατερίνης  (ΠΕΡΠΟ ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3)».
Β) καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης της μελέτης.
Γ) Καθορισμός όρων προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης.
Δ) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

14.Ψήφιση πιστώσεων που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή

15.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης