Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Έγκριση της με αριθ. 57/2012 μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270 προϋπολογισμού 10.931,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και επιλογή αναδόχου

2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270 προϋπολογισμού 19.068,69 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μεσών» προϋπολογισμού 366.000 ευρώ με ΦΠΑ.

4.Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού της εργασίας «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» (10/2012 μελέτη)

5.Ανάκληση της αριθ. 225/2012 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης περί συγκρότησης 5μελών επιτροπών (α. αξιολόγησης αποτελεσμάτων - διενέργειας διαγωνισμού και β. αξιολόγησης ενστάσεων) διαγωνισμού για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», ύστερα από το από 11-09-2012 πρακτικό κλήρωσης επιτροπών

6.Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου (παρ.2 άρθρου 58 του Ν.3852/2010)

7.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

8.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου

9.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης