Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

2. Λήψη απόφασης για ανατροπή (ολική ή μερική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.

3. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2014 και υποβολή του για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο

4. Έγκριση τευχών διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου 1 «Μελέτη εφαρμογής για τις επεμβάσεις στο κέλυφος και στα Η/Μ στα κτήρια του κολυμβητηρίου και του δημαρχείου Κατερίνης» της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας Κατερίνης», με κωδικό ΟΠΣ 373659

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 405.000,00 ευρώ

6. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κατερίνης έτους 2014» προϋπολογισμού 46.746,00 με ΦΠΑ με πρόχειρο διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καταρτισμός όρων του διαγωνισμού.

7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κατερίνης έτους 2014» προϋπολογισμού 46.746,00 με ΦΠΑ

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτών, φωτοτυπικών, σαρωτών) και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού (Ethernet switch, NAS server κλπ)» προϋπολογισμού 22.453,65 ευρώ.

9. Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

10. Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του δήμου.

11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

12. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ