Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Αυγούστου 2011, ημέρα  Παρασκευή και ώρα    2,00 μ.μ.   σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:  
 
      

1.Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης 2010 (1-1- 2010 ως 31-12-2010) Δήμων Κατερίνης, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων

2.Κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμων Κατερίνης, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων, έτους 2010.

3.Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη) προϋπολογισμού 7.350.000 ευρώ.

4.Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, έγκριση της μελέτης (51/2011) και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 40.836 ευρώ με ΦΠΑ

5.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προστατευτικά έργα οδού εξυπηρέτησης 1ης διαχειριστικής ενότητας Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.633,60 ευρώ με ΦΠΑ (54/2011 μελέτη)

6.Συγκρότηση επιτροπής (άρθρο 21 του Ν.3316/2005) για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας»

7.Καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την πράξη «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900,00 ευρώ και ορισμός επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής της πράξης.

8.Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης της αίθουσας δεξιώσεων του Β Κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης.

9.Ορισμός δικηγόρων για γνωμοδοτήσεις και χειρισμό δικαστικών υποθέσεων του δήμου μας.

10.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

11.Έγκριση δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή του Δήμου και ψήφιση πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης