Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτικής συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 03 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση έκτασης 3.230 τ.μ. από το χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης 2015.

4. Έγκριση επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού για την ομάδα Γ (Έπιπλα), έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας του διαγωνισμού για την αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό που αφορούν στην Πράξη «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ 177329

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων» προϋπολογισμού 38.682,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ 5.983,93 ευρώ, σύνολο 44.666,19 ευρώ

6. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» προϋπολογισμού 58.712,04 ευρώ πλέον 13.503,77 ευρώ ΦΠΑ σύνολο 72.215,81 ευρώ

7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 490.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

8. Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διανοίξεις Δημοτικών Οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον οικισμό της Γρέβενη» (33/2015 μελέτη) προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ

9. Αποδοχή άνευ ανταλλάγματος παραχώρησης τμήματος κληροτεμαχίων

10. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

12. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ