Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 2 Μαΐου 2011, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  13.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Καλλιθέας (Γρέβενη)» προϋπολογισμού 488.000 ευρώ (167/2010 μελέτη)
  2. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «Έργα Προστασίας Διαβρούμενων Ακτών Δήμου Παραλίας – (προμήθεια άμμου)» (142/2010 μελέτη) συνολικού προϋπολογισμού 44.991,92 ευρώ με φπα
  3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης των δασικών τμημάτων 24,42,44,45 του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς για το έτος 2011.
  4. Ανάκληση της 28/2011 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
  5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
  6. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2011 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
  7. Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2011 και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων
  8. Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από τη διαχείριση ποσού 1250 ευρώ που απαιτούνταν για τη συνδρομή του δήμου μας στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2011.
  9. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Χιονίδης