Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική ή ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

3. Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Τ.Κ. Ρητίνης» (11/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 6.090,13 ευρώ

4. Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Ν. Χράνης» (12/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 9.623,06 ευρώ

5. Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στα κοιμητήρια Δ.Κ. Περίστασης και Τ.Κ. Παραλίας» (13/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 10.954,95 ευρώ

6. Καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα, β΄φάση» (7/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 43.000,00 ευρώ

7. Καταρτισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (8/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ

8. Καταρτισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Κατερίνης» (Δ.Ε. Ελαφίνας, Δ.Ε. Πιερίων και Δ.Ε. Πέτρας)

9. Ανάκληση των αριθ. 446/2013 και 461/2013 αποφάσεων  Ο.Ε. καθώς και της διακήρυξης που αφορούν στην εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» έτους 2013

10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

11. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.1275 δημοτικού αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΚΟΣΙΣΤΡΑ» Δημοτικής Κοινότητας Κορινού

12. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2014, ορισμός υπολόγων και ψήφιση αντιστοίχων πιστώσεων

13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ