Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:


1.Έγκριση της αριθ.58/2012 μελέτης του έργου «Κατασκευή χώρου αποθήκευσης αλατιού στο Δ.Δ. Ελατοχωρίου» προϋπολογισμού 12.200,77 ευρώ, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και απευθείας ανάθεση του έργου.

2.Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης της αριθ.53/2012 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο [Τροποποίηση της εργασίας «Μεταφορά μαθητών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013»].

3.Συγκρότηση 5μελών επιτροπών του διαγωνισμού για τη «Μεταφορά μαθητών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013» (Α. για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και Β. για την αξιολόγηση των ενστάσεων)

4.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ της Δημοτικής Κοινότητας Περιστάσεως» (9/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 86.790,00 ευρώ με ΦΠΑ και διενέργεια κλήρωσης

5.Έγκριση πρακτικών 3ου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση υφισταμένου αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (27/2012 μελέτη) και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης του έργου.

6.Συμπλήρωση της 124/2012 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «1) Αποδοχή δωρεάς (με διαλυτική αίρεση) τριών απορριμματοφόρων οχημάτων, τα οποία θα εξυπηρετούν τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και εξουσιοδότηση του αντιδημάρχου, κ. Βαϊνά Δημητρίου, για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, 2) ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης (κ. Νικολαΐδη Αχιλλέα) ο οποίος θα παρίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 3) ορισμός υπολόγου (της δημοτικής υπαλλήλου Αντωνοπούλου Μαρίας) για την πληρωμή του φόρου δωρεάς στην προκείμενη δωρεά, ποσού 1.500 ευρώ» με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού από την ορισθείσα δημοτική υπάλληλο.

7.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

8.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου

9.Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των μισθωμάτων που καταβάλλει ο Δήμος Κατερίνης (χρήσης μετά το 2010)

10.Έγκριση διαγραφής μέρους προστίμων του πρώην Δήμου Παραλίας για πολεοδομικές παραβάσεις.

11.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης