Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00  σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου

2. Εισήγηση - Έκθεση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  Εσόδων – Εξόδων Α τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ