Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα: 
1.Συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση Δ. Κατερίνης(Μετεγκατάσταση 5ου δημοτικού σχολείου)» 7/2011 μελέτη

2.Συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα ΒΑΤΑΝ Δ. Κατερίνης(Μετεγκατάσταση 4ου δημοτικού σχολείου)» 6/2011 μελέτη

3.Συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου Δ. Κατερίνης(Μετεγκατάσταση 14ου δημοτικού σχολείου)» 8/2011 μελέτη

4.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο Δ. Δ. Γανόχωρας» (89/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.630,87 ευρώ με ΦΠΑ

5.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου» (60/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.564,47 ευρώ με ΦΠΑ

6.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τροποποίηση Η.Μ. Εγκ/σεων Δημοτικού Κτιρίου λόγω εφαρμογής Καλλικράτη» προϋπολογισμού 12.632,10 € με ΦΠΑ

7.Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο «Αστικές Αναπλάσεις στις περιοχές Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» προϋπολογισμού 4.900.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ (29/2011 μελέτη) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο αυτό.

8.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά άμμου» για το έργο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Κατερίνης»

9.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης ποσών για την εξυπηρέτηση αναγκών του δήμου.

10.Παροχή εντολής σε δικηγόρους για εκπροσώπηση του δήμου σε διάφορες υποθέσεις.

11.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

12.Ψήφιση και έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης