Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών

3. Καταρτισμός όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε ΚΧ – ΟΤ Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης: 31/2013)

4. Τροποποίηση της 153/2014 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.500,00 ευρώ για την πληρωμή των παραβόλων στο ΚΤΕΟ για την πιστοποίηση των οχημάτων που φέρουν ABS και ανήκουν στο Δήμο Κατερίνης»

5. Έγκριση της 33/2014 μελέτης με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου στο κοινοτικό κατάστημα και ιατρείο Βρίας» προϋπολογισμού 12.627,66 ευρώ καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεση

6. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της εργασίας «Καθαρισμός παραλιακών ακτών Δήμου Κατερίνης» (22/2014 μελέτη)

7. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περίστασης» (3/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 172.715,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 299.997,00 ευρώ με ΦΠΑ καθορισμός των όρων της διακήρυξης

9. Εκδίκαση ένστασης και έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση  και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης» (83/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 410.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ

10. Τροποποίηση της αριθ. 474/2013 κατακυρωτικής απόφασης της «Προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 297.136,64 ευρώ με ΦΠΑ (1/2012 μελέτη) για τα παρακάτω πακέτα: α) πακέτο Η ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα β) πακέτο Θ ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης γ) πακέτο Α υπολογιστές – μηχανές γραφείου /συσκευές ήχου και εικόνας δ) πακέτο Β – έπιπλα
Καθώς επίσης και για τα λοιπά είδη που ο διαγωνισμός απέβη άγονος.
 
11. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

12. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου.

13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ