Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 02 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια «Προμήθεια συσσιτίων – τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κατερίνης έτους 2013»

2. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. α) Πέτρας, β» Ελαφίνας γ) Πιερίων προϋπολογισμού 35.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (30/13 μελέτη), έγκριση επανάληψης και καταρτισμός των όρων του επαναληπτικού διαγωνισμού

3. Έγκριση της αριθ. 79/2012 μελέτης «Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση της Τ.Κ. Βρίας» προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση

4. Λήψη απόφασης για ανατροπή (ολική ή μερική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.

5. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

6. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

8. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης