Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

2. Κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2012 του Δήμου Κατερίνης.

3. Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης 2012 (01-01-2012 ως 31-12-2012)

4. Έγκριση της αριθ. 55/2013 μελέτης του έργου «Διάνοιξη – διαμόρφωση αγροτικής οδού στη θέση ‘ΣΥΚΙΑ’ της Τ.Κ. Ρητίνης» καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή του

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κυβόλιθων και άμμου για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στο Σ.Σ. Κατερίνης» (79/2013 μελέτη)

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών πολιτικών γάμων

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου άρθρου 10 του Ν. 1080/80 στο  Δήμο Κατερίνης

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων στο  Δήμο Κατερίνης

12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών ύδρευσης και άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης

13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή Τ.Α.Π. και τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων στο Δήμο Κατερίνης

14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων

15. Καταρτισμός όρων διαγωνισμού για τη μίσθωση αγροτεμαχίων στις περιοχές Κορινού, Σεβαστής, Κούκου και Κάτω Αγίου Ιωάννη Δήμου Κατερίνης.

16. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

17. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

18. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ