Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 09 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των ΝΠ του ετών 2013 -2014»
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δήμου Κατερίνης και των ΝΠ»
3. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων και δαπανών πάγιας προκαταβολής από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.
4. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου
5. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.
6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ