Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012

2.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ του Δήμου Κατερίνης» (62/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 615.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

3.Καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών υδρογεωτρήσεις» (69/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 30.944,40 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ

4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της «Προμήθειας ενός (1) μεταχειρισμένου μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1) μεταχειρισμένου τετρακίνητου ημιφορτηγού αυτοκινήτου  και ενός (1)  παρελκόμενου για τη μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων», προϋπολογισμού  81.300,81 €  εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 5/2012)

5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της «Προμήθειας ασφαλτομίγματος»  για την εκτέλεση του έργου:  «Συντήρηση υφισταμένου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης»,  προϋπολογισμού  δημοπρατούμενης προμήθειας 120.900,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ  (αριθ.μελέτης  11/2012).

6.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2012» προϋπολογισμού 162.599,45 € εκτός Φ.Π.Α. (Αριθ. μελέτης 3/2012).

7.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δήμου Κατερίνης 2012 (προμήθεια υλικών)» προϋπολογισμού 199.998,00 € εκτός Φ.Π.Α. (Αριθ. μελέτης 13/2012).

8.Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (δημοπρασίας) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που αφορά την αριθ. 53/2012 τροποποιημένη μελέτη με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 -2013» συνολικού προϋπολογισμού  273.094,74 € (μαζί με το δικαίωμα προαίρε4σης 20% κα ιτο Φ.Π.Α. 13%).  20% και το Φ.Π.Α. 13%). (άγονος διαγωνισμός μετά από δύο δημοπρασίες).

9.Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Εφαρμογή των ορίων απαλλοτρίωσης Π.Ο. Κατερίνης» ύψους 11.490,80 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 2.642,88 € σύνολο 14.133,68 .

10.Απ’ ευθείας ανάθεση τοπογραφικών μελετών τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κατερίνης που προκύπτουν από το αναθεωρημένο Γ.Π.Σ.


11.Έγκριση της με αριθ. 57/2012 μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270 προϋπολογισμού 10.931,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και επιλογή αναδόχου

12.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

13.Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του δήμου

14.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου

15.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

16.Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου (παρ.2 άρθρου 58 του Ν.3852/2010)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης