Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

2. Ορισμός δικηγόρου για:
Α) γνωμοδότηση λόγω απόκλισης δεδικασμένων και καταγεγραμμένων υποχρεώσεων του Δήμου Κατερίνης και Β) για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 365.025,00 ευρώ με ΦΠΑ και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης  

4. Έγκριση της 55/2013 μελέτης του έργου «Διάνοιξη – διαμόρφωση αγροτικής οδού στη θέση “Συκιά” της Τ.Κ. Ρητίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση

5. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

6. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ