Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  29  Φεβρουαρίου 2012, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 1.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Καθορισμός τιμών εκκίνησης και όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δασικών τμημάτων έτους 2012 (21,22,25,33,43) με σκοπό την απόληψη λήμματος δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς, Δ.Ε. Πέτρας και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας.
2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 366.000 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
3.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 366.000 ευρώ με ΦΠΑ
4.Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «α. Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση ανοιχτού αγωγού μήκους 3.300 μ. στην Τ.Κ. Μεσαίας Μηλιάς & β. Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση αγροτεμαχίου για κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην Τ.Κ. Καταλωνίων»
5.Απευθείας ανάθεση μελέτης «Σύνταξη τροποποιήσεων της υπ’ αριθ. 1/2003 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Εθνικού Σταδίου Δήμου Κατερίνης»
6.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας εκτίμησης οικοπέδου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών
7.Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του δήμου.
8.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου.
9.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης