Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτικής συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 μ.μ. (αμέσως μετά τη λήξη του Δημοτικού Συμβουλίου που θα προηγηθεί) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» (46/2015 μελέτη)

3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων» προϋπολογισμού 38.682,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ 5.983,93 ευρώ, σύνολο 44.666,19 ευρώ

4. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

5. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ