Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση της μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση προσβάσεων στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.530,00 € με ΦΠΑ (Α.Μ. 59/2015)

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ