Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

2. Απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης»

3. Απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στον οικισμό Άνω Αγίου Ιωάννη Δήμου Κατερίνης»

4. Ανάκληση της αριθ. 344/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης του έργου «Διάνοιξη  - διαμόρφωση αγροτικής οδού στη θέση «Συκιά» της Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης» και εκ νέου ανάθεσή του.

5. Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου split unit και αεροκουρτίνας για τον Δήμο Κατερίνης έτους 2013» (67/2013 μελέτη)  

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Κορινού Δήμου Κατερίνης.

7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών του Προσώπων»

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού της «Προμήθειας διαφόρων υλικών με CPV (44) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (αριθ. 66/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 48.177,04 ευρώ εκτός ΦΠΑ (οπτοπλίνθους, λαμαρίνες, ορυκτή ίνα, οπλισμοί σκυροδέματος, μάρμαρα, υλικά θέρμανσης, ύδρευσης, υγιεινής, υαλοπίνακες, σιδ. κατασκευές)

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού της «Προμήθειας διαφόρων υλικών με CPV (45) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (αριθ. 66/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 28.187,50 ευρώ εκτός ΦΠΑ (γυψοσανίδες, λούκια και υλικά εσωτερικών & εξωτερικών χρωματισμών)

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού της «Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτών, φωτοτυπικών, σαρωτών) και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού (Ethernet switch, NAS server κλπ)» προϋπολογισμού 22.453,65 ευρώ με ΦΠΑ

11. Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του δήμου.

12. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ