Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 27 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Ελαφίνας (κτηματικές περιοχές Τ.Δ. Καταλωνίων, συνοικισμού Μελιαδίου Τ.Δ. Λαγοράχης και Τ.Δ. Π. Κεραμιδίου).

2.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος της Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ.

3.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 1275 δημοτικού καλλιεργησίμου αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΚΟΣΙΣΤΡΑ» Δημοτικής Κοινότητας Κορινού

4.Ανάκληση της αριθ.40/2013 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της «Προμήθειας υλικών για τη συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δήμου Κατερίνης 2012» προϋπολογισμού 162.600,00 + 37.398,00 ΦΠΑ = 199.998,00 ευρώ (13/2012 μελέτη)

5.Καταρτισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.000 τ.μ. του αριθ.2011 δημοτικού αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Κατερίνης

6.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διάφορες προμήθειες του Δήμου Κατερίνης που θα υλοποιηθούν με απευθείας ανάθεση από το δημοτικό συμβούλιο.

7.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανέγερση ειδικού δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (82/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 4.565.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

8.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων».

9.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

10.Λήψη απόφασης για υποβολή προσφυγής κατά της αριθ.635/22-02-2013 απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης (ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006), εξουσιοδότηση αντιδημάρχου για την υπογραφή της και την εκπροσώπηση του δήμου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ως άνω προσφυγή

11.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

12.Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

13.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων και δαπανών πάγιας προκαταβολής από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης