Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:


1.Εισήγηση προς το δημοτικό συμ/λιο για επιβολή τελών που αφορούν στη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και των λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων για το έτος 2012.
2.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 28.453,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (37/2012 μελέτη)
3.Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 28.234,26 ευρώ με ΦΠΑ (42/2012 μελέτη)
4.Έγκριση πρακτικών φανερής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση δασικών τμημάτων έτους 2012 για την απόληψη του λήμματος του δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς
5.Εκ νέου απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο Δ.Δ.Γανόχωρας» προϋπολογισμού 10.269,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (89/2011 μελέτη)
6.Έγκριση της αριθ.40/2012 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β Νεκροταφείο Κατερίνης» προϋπολογισμού 11.615,00 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και απευθείας ανάθεση του έργου.
7.Έγκριση της αριθ.43/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού» προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και απευθείας ανάθεση του έργου.
8.Έγκριση της αριθ.44/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και απευθείας ανάθεση του έργου.
9.Έγκριση της αριθ.46/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και απευθείας ανάθεση του έργου.
10.Ανάκληση της αριθ.341/2011 απόφασης Ο.Ε. με την οποία έγινε απευθείας ανάθεση του έργου «Τροποποίηση Η.Μ. εγκαταστάσεων δημοτικού κτηρίου λόγω εφαρμογής Καλλικράτη» προϋπολογισμού 12.632,10 ευρώ με ΦΠΑ (62/2011 μελέτη)
11.Καταρτισμός όρων του επαναληπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 110.255,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ (10/2012 μελέτη)
12.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια οριοδεικτών ρύθμισης κυκλοφορίας οδών» προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
13.Εξέταση ένστασης και επιλογή διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» αριθ. μελέτης 27/2012.
14.Εξέταση ένστασης και επιλογή διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “Παναγία” της Δημοτικής Κοινότητας Περιστάσεως» αριθ. μελέτης 9/2012.
15.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.
16.Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης χρηματικών ποσών για διάφορες ανάγκες του δήμου.
17.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου.
18.Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Β τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.
19.Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των μισθωμάτων που καταβάλλει ο Δήμος Κατερίνης (χρήσης μετά το 2010)
20.Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.
21.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης