Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση - Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

3. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

4. Έγκριση του από 30-06-2015 πρακτικού άγονου διαγωνισμού για το έργο: «Διανοίξεις Δημοτικών Οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον Οικισμό της Γρέβενη» (αρ.μελ.33/2015)

5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

6. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ