Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  20 Ιανουαρίου 2012, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Ανάκληση της αριθ. 302/2011 Απόφασης της Ο.Ε.  και Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων για τη μεταφορά μαθητών Α/ιμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011 – 2012.

2.Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκποίηση έτοιμων δασικών προϊόντων (καυσοξύλων οξυάς) παραγωγής έτους 2011 από το Δ.Τ. 35 Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς και ορισμός επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.

3.Εισήγηση - Έκθεση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.

4.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου  οικ. έτους 2012.

5.Ορισμός υπολόγων για προνοιακά επιδόματα.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης