Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών

3. Ψήφιση πιστώσεων για συνεχιζόμενα έργα – μελέτες και προμήθειες 2014

4. Ψήφιση δαπανών πάγιου χαρακτήρα

5. Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2014 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

6. Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2014 και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου

9. Αναδιατύπωση της 482/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα {Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»}

10. Ανάκληση της 403/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης» στους μελετητές Αυγέρη Ιωάννη με το ποσό των 11.070,00 ευρώ και Σ. Χριστόπουλος και Συνεργάτες Ε.Ε. με το ποσό των 12.300,00 ευρώ» και λήψη εκ νέου απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης

11. Έγκριση πρακτικού  δημοπρασίας της παροχής υπηρεσίας «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου  του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014», προϋπολογισμού 46.746,00 €

12. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση ‘‘Καλόγηρος’’ του Τ.Κ. Ράχης»  (αριθ. μελέτης 84/2011), προϋπολογισμού   615.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

13. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού της «Προμήθειας υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ», προϋπολογισμού  24.348,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 19/2012) και  καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειας

14. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού της «Προμήθεια υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρμπάνι», προϋπολογισμού  24.347,50 ευρώ εκτός του ΦΠΑ   (αριθ. μελέτης 20/2012)» και καθορισμός τρόπου διενέργειας της προμήθειας

15. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2014 και ψήφιση αντιστοίχων πιστώσεων

16. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ