Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2011 του Δήμου Κατερίνης.

2.Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης 2012 (1-1-2011 ως 31-12-2011)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης