Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  15 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών» (αριθ. μελέτης 29/2012), προϋπολογισμού 52.420,36 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

2.Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες κοπής χόρτου σε Κ.Χ. του Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 6/2012) προϋπολογισμού 59.580,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

3.Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης και τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» (59/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 65.530,03 ευρώ με ΦΠΑ

4.Καταρτισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 27/2012) προϋπολογισμού  180.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

5.Καταρτισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Παναγία» της Δημοτικής Κοινότητας Περίστασης (αριθμ. Μελέτης 9/2012)» προϋπολογισμού 86.790,00 ευρώ με ΦΠΑ

6.Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ (αριθμ. Μελέτης 34/2012)

7.Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για την υλοποίηση της δράσης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900,00 ευρώ

8.Καταρτισμός όρων της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.1275 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κορινού

9.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της εργασίας : «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 297.560,97 ευρώ εκτός ΦΠΑ

10.Έγκριση πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών – δεξιώσεων του Β Δημοτικού Κοιμητηρίου Κατερίνης

11.Έγκριση πρακτικού φανερής πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης έτοιμων δασικών  προϊόντων παραγωγής Δήμου Κατερίνης το έτος 2011 από το Δ.Τ. 35 του Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς.

12.Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση δασικών τμημάτων έτους 2012 Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς.

13.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της εργασίας: «Εργασίες κοπής χόρτου σε Κ.Χ. του Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 6/2012), προϋπολογισμού 59.580,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

14.Αποδοχή δωρεάς τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.

15.Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παρ.8 του άρθρου 3 του Ν.4038/2012.

16.Τροποποίηση της αριθ.17/2012 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2012» ως προς τον ορισμό του προέδρου της Δ.Κ. Κατερίνης.

17.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή των τακτικών δημοτικών υπαλλήλων που ορίστηκαν υπόλογοι διαχείρισης ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του Δήμου

18.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

19.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης