Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της προμήθειας:
«Προμήθεια και τοποθέτησης κρασπέδων οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης», προϋπολογισμού  23.083,84  ευρώ εκτός του ΦΠΑ.   (αριθ. μελέτης 8/2013)  ευρώ εκτός του ΦΠΑ.  

2. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της προμήθειας:
«Προμήθεια εξοπλισμού για την  «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό», προϋπολογισμού  52.835,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ   (αριθ. μελέτης 21/2012)

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού της:
«Προμήθειας και τοποθέτησης κλιματιστικών τύπου split unit και αεροκουρτίνας για τον Δήμο Κατερίνης έτους 2013», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 67/2013)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ