Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική ή ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

3. Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων και αύλειων χώρων Δ.Ε. Κατερίνης» (01/2014 μελέτη)

4. Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Κατερίνης» (08/2014 μελέτη)

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» (Αριθμός Μελέτης  9/2014) προϋπολογισμού 19.596,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 2.547,56 € ΣΥΝΟΛΟ 22.144,16 ευρώ με Φ.Π.Α.

6. Έγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών για τα έργα: α) Συντήρηση οικίσκου & εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης (17/2013 μελέτη) β) Κατασκευή νέας αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης (33/2013 μελέτη) γ) Βελτίωση αρδευτικών υποδομών στη Δ.Κ. Σβορώνου Δήμου Κατερίνης (34/2013 μελέτη) και ορισμός υπολόγου έκδοσης αυτών

7. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Σύνταξη τροποποιήσεων των πράξεων εφαρμογής Δήμου Κατερίνης»

8. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Καθορισμός Ρυμοτομικών Γραμμών οικισμού Μεσαίας Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης»

9. Ανάκληση της με αριθμό 49/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για έγκριση της αριθ.11/2014 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Τ.Κ. Ρητίνης» προϋπολογισμού 6.090,13 ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση

10. Ανάκληση της με αριθμό 50/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για έγκριση της αριθ.12/2014 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Ν. Χράνης» προϋπολογισμού 9.623,06 ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση

11. Ανάκληση της με αριθμό 51/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για Έγκριση της αριθ.13/2014 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στα κοιμητήρια Δ.Κ. Περίστασης και Τ.Κ. Παραλίας» προϋπολογισμού 10.954,95 ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση

12. Απευθείας ανάθεση του έργου «Επεμβάσεις αποστράγγισης οδοστρωμάτων στη Δημοτική Ενότητας Ελαφίνας» προϋπολογισμού 12.506,57 ευρώ με ΦΠΑ

13. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

14. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου.

15. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ