Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23  Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ.  σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 194.410,18 ευρώ

2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Γ σταδίου (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και τελική κατάταξη προσφορών) του διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

3. Ανάκληση της αριθ.6/2013 απόφασης Ο.Ε. [Ανάκληση διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Αμμοχαλικοστρώσεις διανοιχθεισών οδών πόλεως Κατερίνης» προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (80/2012 τεχνική μελέτη), σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.4 του Ν.3669/2008] και έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού.

4. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης (ΟΠΔ) και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

5. Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 2011 δημοτικού αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κατερίνης

7. Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου: «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» (αριθμ. Μελέτης 82/2012) προϋπολογισμού 4.565.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

8. Καταρτισμός των όρων της δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου εκκλησίας και επικάλυψη τσιμενταύλακα στον οικισμό Ανδρομάχης» (1/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 87.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για  την αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό που αφορούν στην Πράξη «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ 177329 ”

10. Καταρτισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος της Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ.

11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 405.000 ευρώ με ΦΠΑ και  καθορισμός των όρων της διακήρυξης

13. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

14. Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

15. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων και δαπανών πάγιας προκαταβολής από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για διάφορες προμήθειες του Δήμου Κατερίνης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης