Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτικής συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014

3. Αποδοχή δωρεών προς το Δήμο Κατερίνης

4. Ανάκληση της με αριθμό 314 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού για την ομάδα Γ (Έπιπλα), έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας του διαγωνισμού για την αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό που αφορούν στην Πράξη «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε. Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ 177329»

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Κατερίνης

6. Κατάρτιση (εκ νέου) και έγκριση των όρων διακήρυξης διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 15ου δημοτικού σχολείου Κατερίνης

7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ