Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αμμοχαλικοστρώσεις διανοιχθεισών οδών πόλεως Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 80/2012) προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

2.Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ376270 (προϋπολογισμού 19.055,60 ευρώ εκτός του ΦΠΑ, αριθ. Μελέτης 51/2012)

3.Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πέτρας», προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ (αρ.μελέτης 45/2012)

4.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων – δημοτικών υπαλλήλων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για προνοιακά επιδόματα ή διάφορες ανάγκες του δήμου.

5.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων – προέδρων δημοτικών  και τοπικών κοινοτήτων από τη διαχείριση ποσών πάγιας προκαταβολής

6.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

7.Έγκριση αποφάσεων δημάρχου

8.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης