Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  26 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση ποσού 1.500 ευρώ που απαιτείται ως συνδρομή στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2012».

2.Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής έτους 2011 (του κ. Κουθουρίδη Γιώργου, προέδρου της Τ.Κ. Παραλίας)

3.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου.

4.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

5.Επαναδιατύπωση της αριθ.335/2011 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2011»

6.Επαναδιατύπωση της αριθ.57/2012 απόφασης Ο.Ε. με θέμα [Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.000,00 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων]

7.Τροποποίηση της 17/2012 απόφασης Ο.Ε. (Ορισμός Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής) λόγω εκλογής νέου προέδρου στην Δ.Κ. Κορινού και ακύρωση του σχετικού χρηματικού εντάλματος σύστασης πάγιας προκαταβολής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης