Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 17 Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Υποβολή Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2012, προς ενημέρωση.

2. Λήψη απόφασης για ανατροπή (ολική ή μερική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.

3. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων ετών 2013-2014» ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.886.344,45 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.»

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση Υφιστάμενου Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δημοτικών Διαμερισμάτων α) Κορινού β) Πιερίων, γ) Πέτρας δ) Ελαφίνας» προϋπολογισμού 48.780,48 ευρώ εκτός ΦΠΑ (21/2013 μελέτη)

5. Έγκριση (ή μη) πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Ανάπλαση πεζοδρόμου Εκκλησίας και επικάλυψη τσιμενταύλακα στον οικισμό Ανδρομάχης» προϋπολογισμού 87.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ (1/2013 μελέτη)

6. Έγκριση πρακτικών (άγονου) διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος της Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ.

7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση Αρδευτικού Δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α) Πέτρας β) Ελαφίνας, γ) Πιερίων» προϋπολογισμού 43.050,11 ευρώ εκτός ΦΠΑ (30/2013 μελέτη)

8. Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης της εργασίας «Συντήρηση Αρδευτικού Δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α) Πέτρας β) Ελαφίνας, γ) Πιερίων» προϋπολογισμού 43.050,11 ευρώ εκτός ΦΠΑ (30/2013 μελέτη)  

9. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

12. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης