Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Εισήγηση - Έκθεση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  Εσόδων – Εξόδων Β τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013
2. Λήψη απόφασης για ανατροπή (ολική ή μερική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.
3. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των τελών που αφορούν τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης, καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και των λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων για το έτος 2013.
5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπ/σμού 405.000,00 €
6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών του Προσώπων» προϋπ/σμού 159.770,81 € πλέον ΦΠΑ
7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της «Προμήθειας φωτοαντιγραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης» προυπολογισμού 23.646,20 ευρώ εκτός ΦΠΑ
8. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων».
9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.
10. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου
11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης