Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων δημοπράτησης για  τη διενέργεια  ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.431.994,38 ευρώ

4. Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη εφαρμογής για τις επεμβάσεις στο κέλυφος και στα κτίρια του κολυμβητηρίου και του Δημαρχείου Κατερίνης» (υποέργο 1 της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»)

5. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης» (15/2014 μελέτη)

6. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση «ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ»» (88/2013 μελέτη)

7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου.

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ