Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

2. Τροποποίηση της 2/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του δήμου»

3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (57/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 265.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση υποδομών στο Αγρόκτημα Κούκου» (4/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 205.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

5. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» (61/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

6. Εκδίκαση ενστάσεως κατά του πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων της πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης (1/2012 μελέτη)

7. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ