Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:        

1.Έλεγχος Γ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
3.Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν Δ. Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου δημοτικού σχολείου)», αρ.μελ.6/2011, προϋπολογισμού 3.550.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
4.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» , αριθ. Μελ.61/2011 , προϋπολογισμού 12.600 ευρώ με ΦΠΑ
5.Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή βάσης για προκάτ αίθουσα στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης», αριθ. Μελ. 72/2011, προϋπολογισμού 12619,55 ευρώ με ΦΠΑ
6.Καταρτισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκάτ αίθουσας στο Νηπιαγωγείο Ανδρομάχης»
7.Αναπροσαρμογή μισθωμάτων σχολικών κτηρίων
8.Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης