Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:        
1.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα ΒΑΤΑΝ Δ. Κατερίνης (Μετεγκατάσταση 4ου δημοτικού σχολείου)» 6/2011 μελέτη

2.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ. Κατερίνης (Μετεγκατάσταση 14ου δημοτικού σχολείου)» 8/2011 μελέτη

3.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αστικές Αναπλάσεις στις περιοχές Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» προϋπολογισμού 4.900.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ (29/2011 μελέτη)

4.Ανάκληση της 237/2011 απόφασης Ο.Ε. [Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τροποποίηση Η.Μ. εγκαταστάσεων δημοτικού κτηρίου λόγω εφαρμογής Καλλικράτη» (62/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.632,10 ευρώ με ΦΠΑ» στον Περικλή Τσιβανίδη] και εκ νέου ανάθεση εκτέλεσης του έργου αυτού.

5.Ανάκληση των 157 και 201/2011 αποφάσεων Ο.Ε. [Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας»]

6.Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας»

7.Έγκριση της αριθ.2735/31.10.2011 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο Δήμο Κατερίνης»

8.Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.500 ευρώ για την έκδοση πινακίδων ρυμολκούμενου του Σταθμού Μεταφόρτωσης.

9.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

10.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης