Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:  

 

 1.Ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Δημάρχου με την Δ/ντρια Νομοθετικού του ΥΠΟΜΕΔΙ, στην Αθήνα, αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 3919/2011και την παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με τα από 25/7/2011 και 28/7/2011 απαντητικά έγγραφα,  σε συνέχεια της 151/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού» προϋπολογισμού 12.600 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 35/2011)
3.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» προϋπολογισμού 12.631 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 36/2011)
4.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.215 € με ΦΠΑ
5.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» προϋπολογισμού 12.600 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 37/2011)
6.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» προϋπολογισμού 12.600 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 61/2011)
7.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δ.Κ. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 2.249,00 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 48/2011)
8.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τ.Κ. Τριλόφου» προϋπολογισμού 7.219,36 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 47/2011)
9.Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της υπ’ αριθ. 1/2005 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Εθνικού Σταδίου Δήμου Κατερίνης»
10.Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της υπ’ αριθ. 2/2002 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Βατάν Δήμου Κατερίνης»
11.Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της υπ’ αριθ. 1/2000 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Ευαγγελικών Δήμου Κατερίνης»
12.Ανάκληση της διακήρυξης του Διαγωνισμού για την προμήθεια άμμου για την εκτέλεση του έργου «Έργα προστασίας Διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας – (προμήθεια άμμου)»
13.Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» προϋπολογισμού 40.836,00 € με ΦΠΑ
14.Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αστικών αναπλάσεων πόλης Κατερίνης»
15.Διόρθωση της αριθ. 157/2011 απόφασης της Ο.Ε. (Συγκρότηση της επιτροπής για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης  «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων 2ης Δ.Ε. Ν.Πιερίας» )
16.Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση ποσού 2.000 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων για τον τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων
17.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση των ποσών για τα οποία ορίστηκαν.
18.Έγκριση της αριθ. 2423/16-9-2011 απόφασης Δημάρχου (ορισμός δικηγόρου)
19.Ορισμός δικηγόρων για γνωμοδοτήσεις και χειρισμό δικαστικών υποθέσεων του δήμου μας.
20.Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών – δεξιώσεων του Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου
21. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
22Ψήφιση και έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης