Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική ή ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

3. Κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  &  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  διενέργεια   πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 38.880,82 ευρώ

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού  290.018,70 πλέον Φ.Π.Α. 66.704,31 ΣΥΝΟΛΟ 356.723,01 €.

5. Έγκριση πρακτικού (άγονης) δημοπρασίας για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 18.255,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (91/2013 μελέτη) και επιλογή διαδικασίας εκτέλεσής της.

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια διαφόρων υλικών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (αριθ. μελέτης 66/2013) και συγκεκριμένα για την προμήθεια ειδών με CPV (44) (οπτοπλίνθους, λαμαρίνες, ορυκτή ίνα, οπλισμοί σκυροδέματος, μάρμαρα, υλικά θέρμανσης, ύδρευσης, υγιεινής, υαλοπίνακες, σιδ. Κατασκευές),  προϋπολογισμού 48.177,04 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια διαφόρων υλικών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (αριθ. μελέτης 66/2013) και συγκεκριμένα για την προμήθεια ειδών με CPV (45)  (γυψοσανίδες, λούκια, υλικά εσωτερικών & εξωτερικών χρωματισμών),  προϋπολογισμού   28.187,50 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2014, ορισμός υπολόγων και ψήφιση αντιστοίχων πιστώσεων

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ