Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  23-04-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση δασικών τμημάτων έτους 2012

2.Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας (αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων) του επαναληπτικού δημοσίου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2011-2012 και καθορισμός του τρόπου συνέχισης της διαδικασίας

3.Καταρτισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Φύλαξη ακτών 2012» (αριθμός μελέτης 18/2012) προϋπολογισμού 102.352,98 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ

4.Καταρτισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 110.255,60 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθμός μελέτης 10/2012)

5.Καταρτισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης», (αριθμός μελέτης 16/2012), προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

6.Καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης και τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» (αριθμός μελέτης 59/2011), προϋπολογισμού 53.276,45 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

7.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (τρία μεγέθη)» προϋπολογισμού 16.260,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθμός μελέτης 12/2012).

8.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια για την προμήθεια: «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 23.458,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθμός μελέτης 17/2012)

9.Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων προϋπολογισμού μέχρι του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (1.500.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ).

10.Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για τις εργασίες α) Φύλαξη Ακτών 2012 – Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δ. Κατερίνης (18/2012 μελέτη), β) Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης του Δ. Κατερίνης (10/2012 μελέτη), γ) Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών

11.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή των τακτικών δημοτικών υπαλλήλων που ορίστηκαν υπόλογοι διαχείρισης των ποσών που απαιτούνται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων

12.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

13.Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

14.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης