Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση - Έκθεση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  Εσόδων – Εξόδων Γ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013

2. Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.

3. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (57/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 265.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (56/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 137.500,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» (62/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 106.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

7. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.000 τ.μ., τμήματος αριθ. 5198 δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κατερίνης για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου (ύστερα από αίτηση της Μπαλούκα Ασπασίας του Μιχαήλ σχετική η αριθ. 551/2013 απόφαση Δ.Σ.)

8. Καθορισμός όρων  δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.000 τ.μ., τμήματος του αριθ. 5198  δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κατερίνης για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου (ύστερα από αίτηση του Κωνσταντάση Νικολάου του Στυλιανού σχετική η αριθ.  552/2013 απόφαση Δ.Σ.)

9. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου. Δικηγόροι  

11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ